Licenční a všeobecné obchodní podmínky pro používání webu eshop.petrspetla.cz

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto Licenční a všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP“) webu eshop.petrspetla.cz, jehož provozovatelem je Petr Špetla, se sídlem Maxima Gorkého 266, Trutnov 541 01 zapsaném do živnostenského rejstříku magistrátu města Liberec, identifikační číslo: 88798615 – neplátce DPH (dále jen “Prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavřená mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou nacházející se v době využívání služby na území České republiky nebo Slovenské republiky (dále jen “Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu eshop.petrspetla.cz Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese eshop.petrspetla.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen “webové rozhraní obchodu”).

1.2. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.3. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v nabídce eshopu Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, nebo smluvním partnerů Prodávajícího, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že změna VOP mu nebude oznámena a je povinen se před každým využíváním služeb na tomto webu seznámit s aktuálním zněním VOP.

2. Základní pojmy

2.2. Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo dodává Kupujícímu produkty nebo poskytuje služby a to vlastní a nebo jiných podnikatelů.

2.2. Kupujícím je spotřebitel a tím je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvou s Prodávajícím a nebo s ním jinak jedná.

2.3. Službou se pro účely těchto podmínek rozumí zpoplatněná služba poskytovaná Prodávajícím spočívající ve zpřístupnění elektronické knihy, online kurzu, LUT tabulek nebo filmového zrna a light leaks Kupujícímu pro jeho osobní potřebu a v poskytnutí oprávnění (tedy licence) k využívání těchto produktů Kupujícím a to způsobem a v rozsahu stanoveném v těchto podmínkách.

2.4. Elektronickou knihou se pro účely těchto podmínek rozumí Prodávajícím Uživateli prostřednictvím webu individuálně zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to ve formátu: PDF. Není-li výslovně stanoveno jinak, může takové dílo také zahrnovat např. fotografie, grafiky, animace, zvukově obrazové záznamy či jiná díla.

2.5. On-line kurzem a on-line seminářem se rozumí obsah, který je vytvořen Prodávajícím a tvoří ucelenou podobu kurzu nebo semináře pro užívání kupujícím. Kupující je fyzicky přítomen při vysílání.

2.6. LUT tabulkou se pro účely těchto podmínek rozumí Prodávajícím Uživateli prostřednictvím webu individuálně zpřístupněné matematické tabulky pro postprodukci obrazu ve formátu: Cube a 3DL.

2.7. Záznamem kurzu a záznamem on-line semináře se rozumí obsah, který je vytvořen Prodávajícím a tvoří ucelenou podobu kurzu nebo semináře pro užívání kupujícím. Kupující není fyzicky přítomen při vysílání.

2.8. Stahováním se pro účely těchto podmínek rozumí pořízení trvalého nebo dočasného datového souboru s dílem (elektronickou knihou) Kupujícím na jeho vyžádání. Stahování Prodávající umožní Kupujícímu v rámci uživatelského účtu Kupujícího.

3. Uživatelský účet, registrace a nákup

3.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce eshop.petrspetla.cz může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Kupující se zaregistruje na webu eshop.petrspetla.cz vyplněním jednoduchého formuláře v Můj účet a nebo při prvním nákupu před odesláním objednávky přímo v pokladně.

3.2. Kupující vyplní požadované údaje a zvolí si heslo. Heslo nesděluje žádné jiné osobě. Zapomene-li heslo, nebo se mu nepodaří přihlásit, použije odkaz pro obnovení zapomenutého hesla. Po zadání emailu, mu bude zasláno nové heslo na e-mail uvedený při registraci. To si po přihlášení může změnit v nastavení svého účtu.

3.3. Kupující pro přihlášení používá dvě pole na stránce Můj účet.  Zde vyplní email a heslo zvolené při registraci.  Kupující je povinen/a ve vlastním zájmu zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do svého uživatelského účtu. Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetími osobami.

3.4. Kupující může v té samé oblasti po přihlášení měnit v nastavení účtu údaje, hesla, prohlížet si objednávky, stahovat a atp.

3.5. Pokud si chce Kupující koupit produkt, vybere si jej na webu a klikne na tlačítko Přidat do košíku. V okamžiku, kdy má vybrány všechny produkty o které má zájem a chce zaplatit, klikne na tlačítko Košík a poté na tlačítko Přejít do pokladny. Po zkontrolování/vyplnění všech požadovaných údajů klikne na tlačítko Objednat. Na email uvedený při registraci mu následně přijdou instrukce pro platbu bankovním převodem. Po připsání platby (bankovní převod) je Kupujícímu ručně vygenerován odkaz Prodávajícím na zakoupený produkt (elektronická kniha, online kurz…). Odkaz na stažení přijde Kupujícímu na email uvedený při registraci a nebo si jej může zobrazit v Můj účet v objednávkách.

3.6 Při registraci na portálu je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Kupující je povinen, pokud došlo ke změně registračních údajů, tyto údaje aktualizovat před dalším využívám služeb, pro které je registrace vyžadována. Vědomé uvedení nepravdivých, nesprávných či neúplných údajů může být postiženo podle příslušných právních předpisů a to včetně předpisů trestních.

3.7. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem (emailem) a heslem.

3.8. Prodávající může uživateli zrušit uživatelský účet, pokud Kupující poruší své povinnosti vyplývající z těchto VOP. Zejména se jedná o případy porušení autorského práva (náležící Prodávajícímu) při zveřejňování elektronické knihy nebo jiných produktů na jiných internetových úložištích.

3.9. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to s ohledem na dobu nezbytně nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení na straně Prodávajícího, kterou Prodávající nemá povinnost ohlašovat.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.2.1.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků krom daně z přidané hodnoty (Prodávající je neplátce DPH). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

[JA1]Ustanovení § 1811 odst. 2 občanského zákoníku: „Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku…

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění…

[JA2]Ustanovení § 12 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele: „Informace o ceně nebo okolnost, že informace je neúplná anebo chybí, nesmí zejména vzbuzovat zdání, že:

a) cena je nižší, než jaká je ve skutečnosti,

b) stanovení ceny závisí na okolnostech, na nichž ve skutečnosti nezávisí

c) v ceně jsou zahrnuty dodávky výrobků, výkonů, prací nebo služeb, za které se ve skutečnosti platí zvlášť

d) cena byla nebo bude zvýšena, snížena nebo nezměněna, i když tomu tak není

e) vztah ceny a užitečnosti nabízeného výrobku nebo služby a ceny a užitečnosti srovnatelného výrobku nebo služby je takový, jaký ve skutečnosti není.“

[JA3]Ustanovení § 11a zákona o ochraně spotřebitele: „Při prodeji zboží nebo poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím internetových stránek je prodávající povinen spotřebitele předem zřetelným způsobem informovat o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží nebo poskytnutí …“

4.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky nebo Slovenska.

4.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

4.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

4.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

4.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.8. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

4.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

5. Poskytování a využívání služeb

5.1. Na webu jsou v elektronické podobě knihy Svět v hledáčku, Filmařský Underground, Video jako Business, balíky LUT, Vintage Look Pack, on-line kurzy a semináře a další produkty nabízené Prodávajícím, a to včetně cen. U každého produktu je uvedena jeho bližší specifikace. Prodávající kupujícímu odesílá produkty ručně a kupujícímu nabízí konzultaci. Součastí všech produktů jsou zdarma online semináře, ke kterým má Kupující přístup v sekci Můj účet. Nabídka na poskytnutí služby ohledně jednotlivých produktů je aktuální po dobu, kdy jsou tyto produkty zobrazovány na webu.

5.2. Kupující si může stáhnout výše zmíněné produkty, a to i opakovaně, pokud toto ve výjimečném případě neznemožňují právní podmínky ochrany těchto produktů, obzvláště vzhledem k zabezpečení autorských práv proti neoprávněnému kopírování.

5.3. Prodávající je oprávněn poskytovat službu na základě vlastnictví autorských práv k těmto produktům, jelikož on sám je autorem a nebo k tomu vlastní licence.

5.4. Kupující je oprávněn kromě stažení díla také ke zhotovení další kopie díla pro svou osobní potřebu.

5.5. Kromě oprávnění k osobnímu využití díla není Kupující oprávněn dílo užít jiným způsobem. Kupující tak bere na vědomí, že zejména není oprávněn dílo měnit, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat.

5.6. Kupující není oprávněn měnit datový formát, ve kterém je mu elektronická kniha poskytnuta.

5.7. Vyplněním objednávky a zakoupením on-line kurzu nebo semináře získává Kupující právo přístupu do kurzu, přístup k materiálům kurzu a právo se ke kurzu neomezeně vracet po jeho odvysílání. Kupujícímu se kurz otevře po zaplacení na účet Prodávajícího. Tyto podmínky neumožňují, dle § 1837 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakékoliv vracení již přijatých plateb ze strany Kupujícího. Prodávající umožňuje Kupujícímu se kvalifikovaně rozhodnout jestli on-line kurz nebo seminář zakoupit po přečtení osnovy, zhlédnutí videí lektora (praxe) a tak podobně, které jsou poskytnuty ke kurzu zdarma.

6. Cena produktů a platební podmínky

6.1. Cena je uvedena u každého díla, a to v českých korunách. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na účet prodávajícího vedený u Fio banka, a.s., č.ú.: 2900263745/2010

b) kartou přes službu PayPal

6.2. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

6.3. Prodávající neodpovídá za prodlení dostupnosti děl nebo zboží, pokud Kupující neuvede povinné údaje pro provedené platby. V případě, že nebude možné kupujícího identifikovat mu budou peníze vráceny zpět.

6.4. V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby Kupujícího, má tento právo na reklamaci platby. Takovouto reklamaci platby vyřídí Prodávající bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí Kupujícího na adresu elektronické pošty uvedené v uživatelském účtu Kupujícího.

6.5. Prodávající se zavazuje vystavit Kupujícímu daňový doklad – fakturu na částku, kterou Kupující zaplatí za zboží.

6.6. Provozovatel není plátce DPH.

6.7. Faktura bude zaslána v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího po uhrazení ceny zboží.

6.8. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.9 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

7. Záruka, servis a odstoupení od kupní smlouvy

7.1. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba je 24 měsíců od data nákupu. Prodávající poskytuje záruku dle obecně závazných právních předpisů. Pokud je u produktu uvedena záruka kratší než 24 měsíců, není tím dotčena zákonná záruka spotřebitele dle Občanského zákoníku (Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.) stejně jako jeho právo na vrácení zboží. V případě, že zboží nebylo převzato osobně, může kupující-spotřebitel odstoupit ve lhůtě 14 dnů od smlouvy (vrátit zboží) dle § 1829/2 občanského zákoníku dle pozdějších předpisů.

7.2. Reklamace e-knih, online kurzů, LUT, filmové zrna a light leaks

K reklamaci může Kupující využít kontaktní formulář nebo email eshop@petrspetla.cz.

Prodávající reklamaci vyřídí co nejdříve, nejvýše ovšem do 30 dní.

7.2.1. Průběh reklamace

Kupující podá reklamaci – pomocí kontaktního formuláře, nebo zasláním e-mailu s následujícími informacemi:

a) název produktu

b) popis vad – problému Kupujícího

Kupující počká na rozhodnutí –  Prodávající dá vědět, že reklamaci přijal a jak bude dále postupovat do dvou pracovních dní od podání reklamace. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 dní od doručení e-mailu (zaslání formuláře) a rozhodnutí pošle Kupujícímu na kupujícím zadanou adresu při registraci.

Vrácení peněz či odstranění vady – Pokud Prodávající uzná reklamaci jako oprávněnou, bez prodlení odstraní vadu, jestliže to nebude možné, vrátí Kupujícímu do 5 pracovních dní od učinění rozhodnutí peníze. A to na číslo bankovního účtu, o které Kupujícího ihned požádá.

O všech reklamacích si Prodávající vede záznamy a je možné je na žádost poskytnout (v elektronické formě).

7.3. Odstoupení od kupní smlouvy

7.3.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

7.3.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího (prosím doplnit).

7.3.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

7.3.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

7.3.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7.3.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7.3.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Přeprava a dodání zboží

8.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

9. Práva z vadného plnění

9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

9.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

9.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

9.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

9.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

9.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

9.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3 Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

9.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (prosím doplnit), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

9.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran

10.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3. Kupující bere na vědomí, že uzavřením smlouvy o poskytování služby a využíváním služby nevznikají Kupujícímu žádná práva vůči nositelům práv k dílům.

10.4. Kupující není oprávněn při využívání služeb portálu Prodávajícího používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz internetového obchodu. Internetový obchod a uživatelský účet je možné využívat jen v souladu s určením služby, v rozsahu, který je smluvený a který není na úkor práv ostatních Kupujících.

10.5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za vady služby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do funkčnosti portálu či uživatelského účtu nebo v důsledku užití portálu či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.

10.6. Kupující dále bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Kupujícího, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Kupujícího, za stav programového vybavení Kupujícího a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení Kupujícího.

10.7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a je majitelem autorských práv nebo licencí. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor na dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.8. Prodávající neodpovídá za správnost a schopnost stažení produktů Kupujícím, pokud Kupující nevlastní prostředky k tomu standardně určené, převážně: počítač nebo jiné zařízení, webový prohlížeč, připojení k internetu apod.

10.9. V případě vkládání komentářů a recenzí na produkty je Kupující povinen dodržovat právní předpisy. Převážně nesmí vkládat obsah, kterým by byla porušena práva třetích osob (obsah rasistický, diskriminační, urážlivý apod). Prodávající má právo nevhodný obsah smazat.

10.10. Prodávající má právo sledovat a komentovat obsah vložený Kupujícím.

10.11. Prodávající není povinen poskytnout služby nebo produkty Kupujícímu, který poruší VOP nebo byl účet Prodávajícím zrušen.

10.12. Prodávající nebere zodpovědnost za chyby uvedené v objednávce. Kupující je povinen si objednané služby nebo produkty zkontrolovat.

10.13 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy (prosím doplnit). Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Provozovatel Petr Špetla obchodu eshop.petrspetla.cz je dle zákona registrovaným správcem osobních údajů u ÚOOÚ (registrační číslo: 00054842). Osobní údaje uchovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

11.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

11.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

11.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, kterou udává zákon. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

11.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.7. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

11.7.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

11.7.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.8. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12. GDPR, zasílání obchodních sdělení, ukládání cookies a zásady ochrany osobních údajů

12.1. Osobní údaje, které Prodávající po kupujícím vyžaduje jsou ze zákona povinné (například pro účel fakturace). Veškerá data jsou umístěná na hostingu u Wedos.cz a jsou šifrovaná přes MD5. S daty pracuje a má k nim přístup pouze Prodávající Petr Špetla.

12.2. Prodávající kupujícímu nezasílá a ani nebude zasílat obchodní sdělení.

12.3. Tento eshop používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Ty jsou malé a ukládají se do vašeho prohlížeče. Nemusíte se bát o ztrátu soukromí. Pomocí této technologie není možné rozpoznat konkrétního uživatele nebo získat citlivá data. Díky cookie souborům pouze vím, které produkty a stránky mají největší návštěvnost a eshop si s vaším souhlasem může zapamatovat vaše přihlašovací údaje. K měření používám službu Google Analytics. Cookie soubory můžete odmítnout nastavením vašeho prohlížeče. Více informací naleznete na webu youronlinechoices.com případně v nápovědě vašeho prohlížeče.

12.4. Stránku se zásady ochrany osobních údajů najdete v odkaze

13. Autorská práva

13.1. V internetovém obchodě eshop.petrspetla.cz Prodávající poskytuje ukázky autorského díla elektronické knihy Svět v hledáčku a hudebních titulů. Snaha o prolomení nebo obcházení technických prostředků ochrany práv těchto děl je dle ustanovení § 43 odst. 1 autorského zákona zásahem do autorského práva.

13.2. Kupující či jiná osoba využívající služby nebo díla prostřednictvím internetového obchodu www.eshop.petrspetla.cz, bere na vědomí, že není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího k užití textů chráněných autorským právem.

14. Mimousoudní vyrovnání

14.1. V případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytnout spotřebiteli tyto informace také v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

14.2. V případě zahájení mimosoudního řešení spotřebitelské sporu je prodávající povinen se vyjádřit ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení vyrozumění o zahájení.

14.3. Prodávající je povinen úzce spolupracovat a poskytnout ČOI součinnost potřebnou k efektivnímu řešení spotřebitelského sporu.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

15.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Petr Špetla, Maxima Gorkého 266, Trutnov 541 01, IČ: 88798615, neplátce DPH, tel. 736270070

V Trutnově dne 1.3.2018

Petr Špetla